چراغ عدالت خواهی همچنان روشن خواهد بود…
چراغ عدالت خواهی همچنان روشن خواهد بود…

چراغ عدالت خواهی همچنان روشن خواهد بود…   بی‌شک فقدان ناگهانی رئیس جمهور خدوم دکتر ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه دکتر امیرعبداللهیان ضربه ای جبران ناپذیر به منابع انسانی انقلاب است. ماحصل نگاه مشترک، قرابت دیدگاه انقلابی این دو فقید شهید، قاب و شمایل دیپلماسی خارجی ایران را شکل داده است که توصیف و […]

چراغ عدالت خواهی همچنان روشن خواهد بود…

 

بی‌شک فقدان ناگهانی رئیس جمهور خدوم دکتر ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه دکتر امیرعبداللهیان ضربه ای جبران ناپذیر به منابع انسانی انقلاب است. ماحصل نگاه مشترک، قرابت دیدگاه انقلابی این دو فقید شهید، قاب و شمایل دیپلماسی خارجی ایران را شکل داده است که توصیف و تفسیر آن در این سطور محدود امکان پذیر نخواهد بود و تثبیت و تحکیم افکار وی بر عهده ی نظام حاکمیتی و سیستم آموزشی است.

سیاست خارجی دولت شهید رئیسی میراث دار تنش های امنیتی مشدد دوران دولت قبل بود. از جمله این بحران ها می توان به نتایج ناشی از خروج یکجانبه و ناگهانی ایالت متحده از برجام، تلاش های دولت ترامپ برای تشدید امنیتی سازی برنامه هسته ای، منازعات نیابتی ایران و ایالات متحده در سوریه و عراق، درج نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی آمریکا و تلاش در بسط این گزاره به اتحادیه اروپا و سایر متحدین، کاهش تعهدات هسته ای ایران، ترور شهید سردار قاسم سلیمانی در عراق به دستور مستقیم ترامپ، خرابکاری اسرائیل در تاسیسات هسته ای و نیز ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و فرد موثر و فعال در پیشبرد برنامه هسته ای ایران، اشاره کرد. این تنش ها باعث شده بود که موضوع حفظ امنیت در گفتمان سیاست خارجی دولت مرحوم رئیسی برجسـته و پررنگ باشد.

رئیس جمهور و وزیر خارجه فقید موفق شدند با همیاری هم صورت بندی جدیدی از عناصر گفتمانی در حوزه سیاست خارجی را به نمایش بگذارند. جایگزینی و تبیین عنصر عدالت خواهی بجای مفهوم کلاسیک برد-برد در حفظ منافع جهت احقاق حقوق ملی و منطقه ای ملت ایران، تغییراتی شگرف و موثر در آرایش عناصر گفتمانی دستگاه دیپلماسی نظام است که به واسطه جاری سازی اندیشه های شهید رئیسی به منصه ظهور رسید. در این گفتمان، ایران به نیروی امنیت ساز و درمقابل، ایالات متحده به عنوان مخل و مصدع امنیت و مانعی در مسیر نیل به امنیت جمعی و منطقه ای بازنمایی و به قدرت های فرامنطقه ای و همچنین دوّل هم راستای آن، تحمیل و تفهمیم شد.

مداقه و بررسی سخنرانی های دکتر رئیسی در سازمان ملل و سایر رخدادهای داخلی و بین المللی نشان از بهره گیری و استفاده مکرر از واژه عدالت و صفت عادلانه است این میزان تکرار واژگان مبین محوریت مفهوم عدالت در گفتمان شهید ابراهیم رئیسی است. او عدالت را یکی از ستون های اصلی بنای تشیع و فرهنگ ملت بزرگ ایران و یکی از مولفه اساسی برای زندگی انسان معاصر و نقطه مشترک تمام ادیان ابراهیمی معرفی و صلح و امنیت پایدار را با عدالت در پیوند عمیق با هم می دانست و صراحتاً بیان می داشت اجرای عدالت در گرو تامین حقوق همه ملت ها است و در صورت عدم تحقق آن، صلح و امنیت جهانی به مخاطره خواهد افتاد

به زعم دکتر رئیسی معیار اساسی برای ساخت جهانی بهتر، عدالت است، معیاری که با فقدان وی مسکوت نخواهد ماند و گفتمان عدالت خواهانه اسلام تا شکل دهی و تثبیت به عنوان نظامی بین المللی، راه خود را ادامه خواهد داد.