هیات کودکان‎
هیات کودکان‎

هیات  سینه زنی و زنجیر زنی کودکان روستای مرندیز بخش یونسی عکاس: محمد حیدری

هیات  سینه زنی و زنجیر زنی کودکان روستای مرندیز
بخش یونسی
عکاس: محمد حیدری