دهمین اثر ام‌البنین بهرامی با نام شهید جمهور مجوز چاپ و نشر گرفت.
دهمین اثر ام‌البنین بهرامی با نام شهید جمهور مجوز چاپ و نشر گرفت.

دهمین اثر ام‌البنین بهرامی با نام شهید جمهور مجوز چاپ و نشر گرفت. جدیدترین اثر ام‌البنین بهرامی با نام شهید جمهور در وصف رئیس جمهور شهید آیت ا… دکتر سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت مجوز چاپ و نشر گرفت. این مجموعه اولین مجموعه شعر مستقل در کشور در وصف رئیس جمهور شهید و شهدای […]

دهمین اثر ام‌البنین بهرامی با نام شهید جمهور مجوز چاپ و نشر گرفت.

جدیدترین اثر ام‌البنین بهرامی با نام شهید جمهور در وصف رئیس جمهور شهید آیت ا… دکتر سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت مجوز چاپ و نشر گرفت.

این مجموعه اولین مجموعه شعر مستقل در کشور در وصف رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت می باشد.

پیش از این از ام‌البنین بهرامی آثاری از قبیل سردار دل ها ، غزل اقتدار ، اسطوره پیکار ، خاکهای آسمانی ، سلطان عارفان ، خورشید هور ، علمدار سامرا ، قهرمان خرمشهر و در آغوش شعله ها چاپ و منتشر گردیده بود.