تحولی دیگر ازپتروشیمی مارون در زمینه مسئولیت اجتماعی کاشت ۲۰۰ درخت کهور
تحولی دیگر ازپتروشیمی مارون در زمینه مسئولیت اجتماعی کاشت ۲۰۰ درخت کهور

تحولی دیگر ازپتروشیمی مارون در زمینه مسئولیت اجتماعی کاشت درخت کهور بر چرخه فضا سبز مسئولیت اجتماعی شرکتها، رویکردی متعالی به کسب وکار است که تأثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه را مورد توجه قرارمیدهد و هدف اصلی آن، گردهم آوردن همه ی بخشها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان برای همکاری با یکدیگر است […]

تحولی دیگر ازپتروشیمی مارون در زمینه مسئولیت اجتماعی کاشت درخت کهور بر چرخه فضا سبز مسئولیت اجتماعی شرکتها، رویکردی متعالی به کسب وکار است که تأثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه را مورد توجه قرارمیدهد و هدف اصلی آن، گردهم آوردن همه ی بخشها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان برای همکاری با یکدیگر است مسائل محیطی و حفظ محیط زیست که به عنوان یکی از شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر گرفته می شود به گزارش روابط عمومی و امور بین اللملل پتروشیمی مارون در این زمینه برای جلوگیری از ریزگردها و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی پیش قدم در اجرای طرح های فضای سبز با کاشت درختان کهور بود است که چرخه سبز را ایجاد کرده است

کاشت ۲۰۰ درخت کهور در جاده شهرک بعثت و منطقه ویژه گامی بلند در چرخه فضای سبز ایجاد می نماید پیش از این در منطقه ماهشهر یک میلون درخت حرا در خوریات بندر ماهشهر پتروشیمی پیش قدم شد