بازدید همسر سردار زنده یاد خراسانی از روستای هدف گردشگری
بازدید همسر سردار زنده یاد خراسانی از روستای هدف گردشگری

به گزارش کلام قلم، بازدید همسر جانباز ۴۵ درصد متوفی” سردار بابای خراسانی” سرآمد سنگرسازان بی سنگر؛بهمراه کارشناس بومی علوم تربیتی روستای اقرعلیا “سرکار خانم فاطمه پیر” از آثار تاریخی و میراث طبیعی و سنگ نگاره های محدوده روستا در تاریخ ۳۰ خرداد ماه *به راهنمایی مدرس مدیریت گردشگری و جغرافیا(دانشور ارجمند استاد حسن صادقی […]

به گزارش کلام قلم، بازدید همسر جانباز ۴۵ درصد متوفی” سردار بابای خراسانی” سرآمد سنگرسازان بی سنگر؛بهمراه کارشناس بومی علوم تربیتی روستای اقرعلیا “سرکار خانم فاطمه پیر” از آثار تاریخی و میراث طبیعی و سنگ نگاره های محدوده روستا در تاریخ ۳۰ خرداد ماه *به راهنمایی مدرس مدیریت گردشگری و جغرافیا(دانشور ارجمند استاد حسن صادقی یونسی).قابل ذکر است بهورز روستا سرکار خانم فریده شجاعی در ابتدای بازدید علمی و پژوهشی توضیحاتی در خصوص هرم سنی و آینده پژوهشی ارائه نمودند.
قابل ذکر است (تصاویرگزارش توسط استاد محمدپوررضا  و استاد صادقی یونسی تهیه شده است)